Skip To Content
Компанията

Компанията

Корпоративна социална отговорност

Ние изготвяме редовен годишен  доклад за устойчивото развитие на компанията, обхващащ широк спектър от теми - от околната среда и стремежа към неутрално по отношение на CO2 производство, до социалната отговорност, устойчивото управление на веригата за доставки, новите технологии и безопасността.

 

До момента на закупуване от страна на Stellantis на 1 август 2017 г. сме докладвали по тези теми на General Motors. Резултатите са отразени в доклада за устойчивост на GM и ще бъдат включени в документа за 2017 г. От 2018 нататък ще станем част от Stellantis.

ISO 14001/50001  ceртификати

Нашите производствени предприятия и отделни непроизводствени обекти използват сертифицирани по ISO 14001 системи за управление на околната среда. Стандартът ISO 14001 е световно призната основа за разработка на системи за управление на околната среда и за постигане на екологични цели,  съгласуване и подобряване на екологичните показатели. Нашият завод в Сарагоса е сертифициран и по EMAS. EMAS (Схема за екологично управление и одит) е доброволен инструмент, съобразен с нормата 1221/2009 на ЕС, който помага на бизнеса и организациите от всякакъв мащаб и клон на индустрията да подобряват непрекъснато екологичните си показатели.

 

Повечето от нашите системи за енергийно управление са сертифицирани по ISO 50001. Сертификатът ISO 50001 подкрепя компаниите във всички отрасли в ефективното  използване на енергията с цел намаляване на разходите и икономия на ресурси. Тя позволява на фирмите да разработват и прилагат ефективни енергийни политики и да използват анализ на данни при оценката на изпълнението на целите.

Енергийна и екологична политика

Opel/Vauxhall се ангажира с опазването на човешкото здраве, природните ресурси и околната среда. Тази ангажираност включва спазване на закона, но надхвърля изискванията му и обхваща включването на добри екологични и енергоспестяващи практики във всички бизнес решения. Opel/Vauxhall се стреми към непрекъснато подобряване на околната среда и енергийната ефективност чрез поставяне на подходящи цели и задачи, осигуряване на ресурси и прилагане на системи за управление. Екологичните и енергийни принципи осигуряват рамката за определяне на целите и задачите и ръководят служителите на Opel/Vauxhall в ежедневната им работа.

 

  • Ангажираме се с действия за опазване и възстановяване на околната среда. Това включва намаляване на отпадъците и емисиите, опазване на природните ресурси, икономия на енергия и рециклиране на материали на всеки етап от жизнения цикъл на продукта.
  • Ще продължим да развиваме алтернативни системи за задвижване и устойчиви услуги за мобилност, за да премахнем вредните емисии.
  • Ще продължим да подкрепяме инвестицията в енергийно ефективни продукти и услуги, както и в методи за подобряване на енергийната ефективност.
  • Ще продължим да работим с правителствени организации за развитието на технологично издържани и финансово отговорни екологични закони и разпоредби.
  • Ще продължим изпълнението на всички поети от Opel/Vauxhall задължения за спазване на законовите и други изисквания, свързани с ефективното използване и потребление на енергия с оглед опазването на околната среда.
  • Ще продължим да работим за опазването на околната среда със сертифицирани по ISO 14001 или EMAS системи за управление на производствените обекти. За непроизводствените звена необходимото ниво на системите за управление ще бъде определено чрез оценки на риска. В по-голямата част от производствените обекти енергийната ефективност се управлява от сертифицирани по ISO 50001 системи за управление, а разработваме и стратегия за внедряване на такива системи във всички производствени обекти. Непрекъснато подобряваме системите си за управление, за да оптимизираме екологичните и енергийни резултати.
  • Ще изискваме от поддоставчиците да поддържат  сертифицирани  по ISO 14001/ISO 50001 или еквивалентни системи. При избора на поддоставчици ще разглеждаме и критерии с екологични и енергийни показатели.
  • Ще продължим да внедряваме оперативни задачи с екологична и енергийна насоченост в нашите производствени системи, планиране и дейности по поддръжката и логистиката, за да повишим осведомеността и отговорността на служителите, както и да подобрим оценката на риска.
  • Открити сме и готови за диалог с всички заинтересовани страни относно предоставянето на информация, засягаща нашето отношение и действия спрямо околната среда и енергопотреблението. Активно подкрепяме инициативите за повишаване на общественото внимание към екологията, опазване на биологичното разнообразие и икономията на енергия.
  • Решени сме да превърнем нашата компания в организация с висока енергийна ефективност.