SKIP TO CONTENT
Декларации за съвместимост

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ.

В този автомобил има системи, които излъчват/приемат радиовълни в съответствие с директива 1999/5/EC или 2014/53/EU. Производителите на системите са декларирали съответствието им с директива 1999/5/EU или директива 2014/53/EU.
Допълнение към инструкцията за експлоатация